Gorgeous Kiki
Kiki
Adorable Kiki looking for love...

Kiki now has a great forever home!

Dogs for adoption